BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM THNS.VN – NETALINK JSC
Giỏ hàng

BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM THNS.VN

BẢNG BÁO GIÁ

PHẦN MỀM THNS.VN

Kính gửi: Quý khách hàng,

Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách hàng bảng báo giá phần mềm tổng hợp ngân sách:

HỆ THỐNG BIỂU MẪU KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2017/NĐ-CP
NGÀY 23/3/2017 CỦA CHÍNH PHỦ
Nội dungCQ báo cáo và nhận báo cáo
Quyết toán ngân sách địa phương 
Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm...Cục Thuế cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố
Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm....UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm....UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và chi ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố
Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố
Quyết toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm...Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố
Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) của từng cơ quan, tổ chức theo nguồn vốn năm...Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp số liệu cho Sở Tài chính báo cáo UBND thành phố
Quyết toán chi ngân sách địa phương từng huyện (xã) năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán thu ngân sách huyện (xã) năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm...UBND cấp dưới cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Quyết toán vốn đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm...Dùng cho cơ quan kế hoạch và đầu tư báo cáo cơ quan tài chính, UBND cùng cấp; UBND cấp dưới gửi số liệu cho cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính cấp trên báo cáo UBND cấp trên
Tổng hợp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm...Các cơ quan, đơn vị quản lý quỹ cung cấp số liệu cho cơ quan tài chính, UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính, UBND cấp trên
Tổng hợp thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm.... (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước)Cơ quan tài chính, UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính, UBND cấp trên


KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE