[Xây lắp] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính kế – NETALINK JSC
Giỏ hàng

[Xây lắp] MISA SME.NET đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET đáp ứng được các nghiệp vụ đặc thù của các doanh nghiêp thuộc lĩnh vực xây lắp như: quản lý các công trình tại doanh nghiệp, tính giá thành từng công trình, quản lý hàng tồn kho, công nợ, doanh thu, chi phí, lãi/lỗ theo từng công trình ...

1. Nghiệm thu từng hạng mục công trình để xác định giá vốn dịch vụ

 

 

2. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

 

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý danh sách các công trình đang thực hiện, đặc biệt đối với các công trình kéo dài nhiều năm, phần mềm giúp doanh nghiệp biết được giá trị chưa nghiệm thu của công trình và công nợ phải thu của từng công trình từ năm trước chuyển sang

 

 

 

3. Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự án

 


 

4. Mua NVL xuất thẳng cho công trình, dự án

 


 

5. Quản lý doanh thu bán hàng theo nhân viên

 


 

6. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

 


 

7. Theo dõi tạm ứng của nhân viên theo công trình

 


 

8. Quản lý công nợ phải trả NCC theo từng hạng mục công trình, công trình 

 


 

9. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

 

 

Để được tư vấn thêm và dùng thử phần mềm kế toán doanh nghiệp MISA SME.NET vui lòng bấm vào đây. Hoặc liên hệ Hotline: 0932 91 55 06

dùng thử phần mềm

Xem thêm các lĩnh vực sản phẩm MISA SME.NET đáp ứng tốt tại đây

KHÓA HỌC: NHÀ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

NEED TO HIRE